Privacyverklaring

BIJ ONS Zorgt verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies.

BIJ ONS Zorgt doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn en dat zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Daarbij houden wij ons aan de wettelijke rechten en plichten van onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). BIJ ONS Zorgt heeft een Functionaris gegevensbescherming. U kunt deze functionaris bereiken via gb@bijonszorgt.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken BIJ ONS Zorgt verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de gegevens zelf vrijwillig aan ons verstrekt. Hieronder is een overzicht gegeven van de meest voorkomende persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

BIJ ONS Zorgt verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens om aan onze zorg verlenende taak te kunnen voldoen. Hieronder staat een overzicht van de bijzondere persoonsgegevens die wij kunnen verwerken.

 • Gegevens over uw gezondheid;
 • Financiële gegevens;
 • Burgerservicenummer;

BIJ ONS Zorgt kan persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om contact met u te kunnen onderhouden;
 • Voor het uitvoeren van met u afgesloten overeenkomsten zoals een zorg- en dienstverleningsovereenkomst of een arbeidsovereenkomst;
 • Voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, gericht op de verbetering van de individuele zorg en algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • Kwaliteitsverbetering van de dienstverlening van BIJ ONS Zorgt, daaronder begrepen de verlening van zorg;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het verstrekken van informatie aan de belastingdienst, de accountant en om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht;
 • Het behandelen van klachten, geschillen en overige uitingen van (on)tevredenheid;
 • Voor het behandelen en afhandelen van sollicitatieprocedures;
 • Medewerkers en cliënttevredenheidsonderzoeken.

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens De rechtsgronden voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking zijn:

 • De door u gegeven toestemming;
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen;
 • De vervulling van een taak van algemeen belang;
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BIJ ONS Zorgt.

Delen van persoonsgegevens met derden BIJ ONS Zorgt deelt geen persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Dit zorgt voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bewaartermijn BIJ ONS Zorgt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het verwezenlijken van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

Gegevens van sollicitanten Gegevens die aan BIJ ONS Zorgt worden verstrekt via CV, motivatiebrief of e-mail worden gebruikt om het wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Door de verstrekking van deze gegevens geeft de sollicitant ondubbelzinnig toestemming aan BIJ ONS Zorgt voor het verwerken van de verstrekte informatie ten behoeve van de werving en selectie. De gegevens zullen alleen voor dit doeleinde worden verwerkt. De door de sollicitant verstrekte gegevens bewaart BIJ ONS Zorgt gedurende het wervingsproces. Binnen vier weken na het beëindigen dan wel afronden van de sollicitatieprocedure verwijdert BIJ ONS Zorgt de gegevens. Mocht u de gegevens eerder verwijderd willen hebben, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@bijonszorgt.nl.  Als u als sollicitant, BIJ ONS Zorgt toestemming geeft om uw gegevens langer te bewaren, dan worden de gegevens één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens BIJ ONS Zorgt neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Er zijn verschillende gedragscodes, beveiligingsrichtlijnen en procedures opgesteld waar interne en externe medewerkers zich aan moeten houden.

Cookies en nieuwsbrief BIJ ONS Zorgt registreert gegevens over het gebruik van haar website, o.a. aan de hand van cookies. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om bezoekersaantallen, bezochte pagina's, foutmeldingen en andere eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan BIJ ONS Zorgt de website en daarmee ook haar dienstverlening verbeteren. Er wordt geen gebruik gemaakt van marketingcookies. Op de website worden cookies gezet voor het gebruik van Google Analytics. De informatie die Google Analytics voor BIJ ONS Zorgt verzamelt, is zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw naam, adres en e-mailadres worden niet geregistreerd. De cookies worden alleen gebruikt om het bezoekgedrag van onze website te kunnen analyseren.

Datalek Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens terecht komen op een plek waar ze niet behoren te zijn, bv. doordat ze verloren zijn geraakt, door onbevoegden kunnen worden ingezien, of niet op de juiste manier vernietigd zijn. BIJ ONS Zorgt probeert datalekken zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht er toch sprake zijn van een datalek, dan wordt dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer het datalek een hoog risico meebrengt voor de rechten en vrijheden van betrokkene(n) brengt BIJ ONS Zorgt de personen hiervan schriftelijk op de hoogte. Als u het vermoeden heeft dat er sprake is van een datalek van uw persoonsgegevens kunt u hiervan een melding maken bij ons. U kunt zich hiervoor richten tot de Functionaris Gegevensbescherming van BIJ ONS Zorgt.

Uw rechten De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe. Deze rechten zijn:
 • Recht op bezwaar
 • Recht van informatie;
 • Recht op inzage;
 • Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming;
 • Recht op vergetelheid;
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht op dataportabiliteit.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten kunt u dit melden bij de Functionaris Gegevensbescherming van BIJ ONS Zorgt door een mail te sturen naar gb@bijonszorgt.nl

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering BIJ ONS Zorgt maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering. Dit betekent dat uw gegevens niet gebruikt worden om een bepaald profiel over u op te stellen of dat besluiten worden genomen zonder menselijke tussenkomst.

Informatie op de website De gegevens op onze website zijn bedoeld ter algemene informatie. BIJ ONS Zorgt stelt de inhoud van deze website met veel zorgvuldigheid samen. Ziet u onjuistheden op onze website staan? Dan horen we dit graag via info@bijonszorgt.nl. Ook als het gaat om vragen of verzoeken rondom privacy. Aan onvolledige of onjuiste informatie kunnen geen rechten worden ontleend. BIJ ONS Zorgt kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie. Op de website van BIJ ONS Zorgt staan links die verwijzen naar websites die niet onder het domein van BIJ ONS Zorgt vallen. BIJ ONS Zorgt is niet aansprakelijk voor de inhoud van die pagina’s en hun privacy statement.

Updates van onze privacyverklaring Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De meest recente versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram